Να ακούς διπλά…

Πάντα να ακούς δύο φορές…

αρχικά να προσεχείς τι σου λένε και στη συνέχεια ποιος σου το λέει …